Việt Trì thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn VSTP dịp Giỗ Tổ

Việt Trì thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn VSTP dịp Giỗ Tổ

https://viettri.phutho.gov.vn/truyen-hinh/viet-tri-thuc-hien-dong-bo-cac-giai-phap-dam-bao-an-toan-vstp-dip-gio-to/van-hoa-xa-hoi-10824-102.html

Trả lời