Tuyên truyền về Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Tuyên truyền về Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 07/12/2022 đến ngày 09/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Kỳ họp lần này sẽ tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung chuyên đề.

Tại kỳ họp, dự kiến sẽ thông qua 24 Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm:

1- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023.

2- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

3- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023;

4- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

5- Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2023.

6- Nghị quyết về việc giao tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023.

7- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh khoá XIX.

8- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

9- Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

10- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 317C đoạn từ km0+00 – km6+600.

11- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái.

12- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cơ sở y tế tuyến huyện thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

13- Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo hạ tầng cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2021-2025.

14- Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

15- Nghị quyết quy định hỗ trợ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

16- Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022.

17- Nghị quyết quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

18- Nghị quyết thông qua danh mục các dự án phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại các Nghị quyết: số 10/2019/NQ-HĐND ngày 26/8/2019, số 12/2019/NQ-HĐND ngày 14/11/2019, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND tỉnh; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

19- Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

20- Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2021 – 2022 sang năm học 2022 – 2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

21- Nghị quyết chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

22- Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

23- Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

24- Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Trả lời