THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Nguyễn Thị Thu Phương)

THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Nguyễn Thị Thu Phương)

Trả lời