THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Nguyễn Thị Nga – Phạm Thị Quỳnh Anh)

THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Nguyễn Thị Nga – Phạm Thị Quỳnh Anh)

 

 

Thông báo khẩn rà soát các trường hợp liên quan đến ca F0 NGUYỄN THỊ NGA – PHẠM THỊ QUỲNH ANH

Trả lời