THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Lưu Thị Minh)

THÔNG BÁO: Về việc rà soát KHẨN các trường hợp liên quan đến chùm F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Lưu Thị Minh)

 

Thông báo khẩn rà soát các trường hợp liên quan đến ca F0 LƯU THỊ MINH

Trả lời