THÔNG BÁO: Về việc rà soát các trường hợp liên quan đến F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Đỗ Tiến Minh)

THÔNG BÁO: Về việc rà soát các trường hợp liên quan đến F0 trên địa bàn phường Tiên Cát (F0 Đỗ Tiến Minh)

Thông báo khẩn rà soát các trường hợp liên quan đến F0 Đỗ Tiến Minh

Trả lời