Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn Tỉnh

Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn Tỉnh

Trả lời