Lịch tiếp âm, tiếp sóng chương trình phát thanh trực tiếp: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Lịch tiếp âm, tiếp sóng chương trình phát thanh trực tiếp: Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trả lời