Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  • Version
  • Tải về 2
  • Kích thước 3.40 MB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Một 5, 2024
  • Cập nhật sau Tháng Một 5, 2024

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trả lời