Kế hoạch thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thành phố Việt Trì năm 2024

  • Version
  • Tải về 0
  • Kích thước 770.05 KB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Năm 28, 2024
  • Cập nhật sau Tháng Năm 28, 2024

Kế hoạch thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo của Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thành phố Việt Trì năm 2024

Trả lời