Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm.

Tên thủ tục Đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm.
Loại thủ tục Nội vụ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện – Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại UBND phường, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. – UBND phường tiếp nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp phường.
Thành phần số lượng hồ sơ * Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (giảm thời gian thực hiệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân.
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Văn bản chấp thuận.
Lệ phí không.
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện không.
Cơ sở pháp lý – Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. – Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

Trả lời